معرفی اعضا

Last Update: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳:۱۱| تعداد بازدید: 454


دکتر فرهاد حیدری

مدیر درمان و رییس اداره نظارت و اعتباربخشی
:

آقای دکتر فرهاد حیدری (پزشک عمومی)

تلفن : 52239312

----------------------------------------------------------

واحد صدور پروانه های معاونت درمان :

خانم شیما قاضی ( کارشناس پرستاری)
 

تلفن : 52228015

----------------------------------------------------------

توزیع نیروی متخصص- سوء مصرف موادMMT :

خانم زهره دهقان (کارشناس مددکاری)

تلفن : 52242426

----------------------------------------------------------

رسیدگی به شکایات- کمیسیون ماده 11 تعزیرات :

آقای محمد ابراهیمی (کارشناس مددکاری)

تلفن : 52242426

----------------------------------------------------------

امور مامایی معاونت درمان :

خانم خسروی (کارشناس مامایی)

تلفن : 52228015

----------------------------------------------------------

اداره اقتصاد سلامت و تعرفه ها :

خانم زهره زاده احمد (کارشناس ارشد)

تلفن : 52228015

----------------------------------------------------------

اعتباربخشی موسسات درمانی :

خانم نظام (کارشناس پرستاری)

تلفن : 52228015

---------------------------------------------------------

فیزیوتراپی و کارشناسان پروانه دار :

اقای احمد جهانشیری (کارشناس فیزیوتراپی)

تلفن : 52228015

---------------------------------------------------------

بیماران خاص :

آقای علی اکبر دلاورحاجی یار( کارشناس)

---------------------------------------------------------

امور دندانپزشکی :

آقای دکتر محمدرضا صباغی( دندانپزشک)

نلفن : 52228015

---------------------------------------------------------

کمیسیون پزشکی :

محمد ابراهیمی

تلفن : 52242426

---------------------------------------------------------
مسئول امور رادیولوژی:

آقای شهابی فر

تلفن: