مسئول و کارشناسان واحد

Last Update: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲:۴۷| تعداد بازدید: 13

مسئول اداره:

آقای احسان معلم (کارشناس ارشد اقتصاد سلامت)

 

کارشناسان:

خانم میترا مالکی (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) – کارشناس تحلیل منابع و مصارف

خانم نجمه حسنی ( کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت)- کارشناس آمار و شاخص ها

خانم عالیه زارعی (کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت) - کارشناس تعرفه

 

شماره تماس:    52286729-051