معاونت درمان

اهم وظایف

Last Update: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۲:۴۰| تعداد بازدید: 24

-اهم وظایف:

الف)تالاسمی:

1-تامین داروها وآهن زدایی بیماران

2-تزریق خون تازه به بیماران

3-فراهم نمودن شرایط ویزیت

4-جمع آوری وثبت آمار وعملکرد در سامانه بیماران خاص وپیوند

5-پیگیری ارائه خدمات تخصصی،ویزیت،MRIو آزمایش برابر بسته حمایتی

ب)هموفیلی:

1-تامین فاکتور های حمایتی

2-بررسی روند درمان وپیشگیری از عوارض بیماری

3-ارائه خدمات تخصصی ویزیت،آزمایش وفیزیوتراپی برابر بسته حمایتی

ج)دیالیز:

1-پیگیری مشکلات واحد های دیالیز

2-ایجاد بستر مناسب جهت ارتقا خدمات

3-پیگیری ارائه خدمات تخصصی برابر بسته حمایتی

د)MS:

1-پیگیری و تامین داروهای MS و رایگان نمودن فرانشیز داروهای ایرانی

2-ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی،MRI،آزمایشات،ویزیت و... جهت بیماران برابر بسته حمایتی

3-جمع آوری وثبت عملکرد در سامانه بیماران خاص وزارت

ه)سرطان:

1-برنامه ریزی جهت تخفیف به بیماران کم بضاعت بابت داروهای شیمی درمانی

2-ثبت خدمات و تشخیص های سرطان در سامانه ملی سیمای سرطان

ی)مرگ مغزی:

1-راه اندازی تیم شناسایی بیماران مرگ مغزی

2-برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی اهداء عضو