معاونت درمان

شرح وظایف

Last Update: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰۷:۲۶| تعداد بازدید: 73

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت

- ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به مراکز درمانی تحت پوشش

- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش (از طریق بازدید های دوره ای)

- سرپرستی،نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

-سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تحت پوشش

- پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش

- بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش و ارسال بازخوردهای دوره ای به آنها

-نظارت بر مطالب آموزشي تهيه شده در بيمارستان ها

- ارائه بازخورد از بازدیدها، به بیمارستان ها و تلاش در جهت  حل مشکلات موجود

- تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

- شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی – مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روز آمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

- نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی

-همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي بيمارستان ها و تكميل سنجه ها و چك ليست تخصصي تغذیه

- همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني و تكميل سنجه ها و چك لیست تخصصي تغذيه

-مشاركت و همكاري با بخش هاي ذيربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتبار بخشي امور درمان، ارزشيابي مراكز درماني و...)