معاونت درمان

شرح وظایف

Last Update: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴:۴۸| تعداد بازدید: 57

ابلاغ وپیگیری برنامه های ارائه شده ازطرف اداره مامایی به مراکز درمانی تحت پوشش وارسال گزارش عملکرد به وزارت متبوع

نظارت برحسن اجرای ضوابط ومقررات تعیین شده توسط وزارت متبوع دررابطه با امورمامایی

  بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مامایی وهماهنگی با واحدآموزش کارکنان درخصوص برگزاری کلاس های آموزشی

  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز تابعه و سایرمراکز درمانی دررابطه با امورمامائی

پیگیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آن ها 

برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمرکیفیت ارائه خدمات مامایی دردانشگاه با هدف اجرای ده اقدام بیمارستانهای دوستدار مادر

  برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر برنامه ترویج زایمان طبیعی با رویکرد انجام زایمان فیزیولوژیک و کاهش آمار سزارین  طبق برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

  اجرای برنامه های نظام مراقبت مرگ مادری و نظام مراقبت در عوارض شدید بارداری و زایمان  (موربیدیتی شدید)

  بازدید و نظارت ازدفاترکارمامایی و مراکزمشاوره و خدمات مامایی

  بازدید و نظارت از بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش باهدف ارتقاءکیفیت ارائه خدمات مامایی

مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامائی و ترجمه متون مرتبط بر تهیه مواد آموزشی مرتبط با مامائی