معاونت درمان

مسئول واحد

Last Update: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۹| تعداد بازدید: 33

مسئول واحد تغذیه بالینی:

مریم زینلی

شماره تماس: 05152228015