اداره نظارت بر درمان

Last Update: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۱| تعداد بازدید: 1079

معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
الهام صفائیان کارشناس مسئول اداره نظارت بر درمان 05152242426
     

شرح وظایف اداره نظارت بردرمان

1-بازدید از مراکز درمانی دولتی و خصوصی بصورت دوره ای

2-بازدید های اولیه تاسیس و بهره برداری از مراکز درمانی ، مطب ها و دفاتر کار گروه پزشکی و پیراپزشکی

3-جمع آوری و به روزسازی آمار و اطلاعات مراکز درمانی حوزه تحت پوشش

4-ثبت و درخواست متخصصین  طرح یک ماهه

5-توزیع نیروی متخصص ضریب کا و مکاتبات مربوطه

6-صدور پروانه های موسسات پزشکی و ارسال به وزارت متبوع

7-صدور مجوز های تزریقات و پانسمان

8-تشکیل, هدایت و دبیری کمیته ها و کمیسیون های قانونی ماده 20 و 11 و 31

9-رسیدگی به شکایات و نارضایتی از گروههای پزشکی و مراکز درمانی،سامانه 190

10-اعتباربخشی سالیانه بیمارستان ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان سلامت جامعه

11-اطلاع رسانی کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه ها به مراکز تحت پوشش

12-هماهنگی و همکاری با سازمانها و ادارات و ارگانهای ذیربط از قبیل نظام پزشکی , پزشکی قانونی و ...

13-جمع آوری و ارسال گزارش های عملکردی دوره ای به مراجع ذیربط

14-انجام کلیه مکاتبات مورد نیاز با افراد حقیقی و حقوقی و مراکز درمانی

15-برگزاری جلسات داخل و خارج سازمانی

16-رسیدگی به امور مداخله گران در امور پزشکی و پیراپزشکی

17-تمدید کلیه پروانه های موسسات پزشکی, پیراپزشکی و تزریقات و پانسمان

18-انجام امور مربوط به سطح بندی مراکز درمانی

19-عضویت در کمیسیون پیشنهادات دانشگاهی

20-ارزیاب ارشد اعتبار بخشی

21-انجام کلیه وظایف مدیریت درمان

22-نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد, موسسات رادیولوژی و دفاتر کار کارشناسان پروانه دار

23-اقتصاد درمان و امور مربوط به آن

24-تاییدیه و معرفی بیماران صعب العلاج

25-تاییدیه استعلاجی کارکنان دانشگاه و برخی از ادارات و سازمانهای سطح شهرستان

26-مسئولیت دفتر کارآفرینی و ثبت اشتغال در سامانه رصد

27-عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون های نظام پزشکی مثل کمیته تبلیغات امور پزشکی