آگهی شناسایی افراد واجد صلاحیت برای واگذاری خدمات بخش دیالیز بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۲:۰۳ | تعداد بازدید: 84

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معاونت درمان

قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

(آگهی شناسایی افراد واجد صلاحیت)

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد از طریق توان‌سنجی (صلاحیت سنجی) ارائه خدمات دیالیز تمامی بیماران سرپایی تحت پوشش خود در بیمارستان نهم دی را به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت (برابر آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز – پیوست) دعوت می‌نماید با لحاظ شرایط ذیل آمادگی خود را اعلام نمایند:

الف: تعیین حداکثر تعداد تخت دیالیزی که توان فراهم کردن شرایط فنی و راهبری آن را داشته یا خواهند داشت.

ب: تعیین حداقل مدت زمان مورد نیاز برای راه اندازی تختهای دیالیز پیشنهادی در بند فوق

پیشنهادات بایستی بصورت مکتوب ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد بیماران خاص/ نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و همراه با ذکر شماره تماس جهت بررسی تحویل نمایند.