معاونت درمان

یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد:


شنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۱
در حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛